Privacy Policy

I. DEFINITIONS:

1. Website - online travel portal Carnival Utopia,

2. Carnival Utopia - UAB Dovilta, a private limited company established in the Republic of Lithuania, legal entity code 302910935, registered office address - Dumburio str. 14, Kaunas, office address - I. Kanto str. 21 - 4a, 44296, Kaunas, Lithuania.

3. User - any person registered on the Website (both a natural person and a legal entity);

4. User - any person (both a natural person and a legal entity) who has not registered with the Website and who uses the Website;

5. Services - Carnival Utopia The website offers travel-related services such as the sale of tourist service packages, booking and sale of buses and airline tickets, hotel reservation and mediation, mediation in the sale of insurance and car rental services and other travel-related services that can be constantly updated. , supplemented or modified on the Website, and always the term Services will cover all such services listed on the Website;

6. Account - a Carnival Utopia link on the relevant website;

7. Partners - such legal entities are considered with which Carnival Utopia cooperates in providing the Services on the www.Carnival Utopia Website;

8. A cookie is a small file that is sent to the device when any person visits the www.Carnival Utopia Website;

9. Browser - is a program designed to display web pages (web pages) on the web or personal computer;

10. "Personal data" shall mean any information relating to an individual, a data subject whose identity is known or can be directly or indirectly established by means of personal data, one or more personal, physical, physiological, psychological, economic, cultural or signs of a social nature;

11. Recipient of personal data - a legal or natural person to whom personal data is provided, including Partners;

12 Privacy Policy - this document, which sets out the basic rules for the collection, storage, processing and storage of personal data and other relevant information through the Website;

13. Law - the Law on the Legal Protection of Personal Data of the Republic of Lithuania;

14. General requirements - 2008 of the Director of the State Data Protection Inspectorate. November 12 order no. 1T-17 (1.12) “On the approval of general requirements for organizational and technical measures for the security of personal data”;

15. Website Administrator - a person responsible for the administration of the Website;

16. IP Address - A unique number assigned to each computer connected to the Internet, known as an Internet Protocol (IP) address. Because these numbers are usually assigned by country blocks, an IP address can often be used to identify the country where your computer is connected to the Internet.

privacy policy

1. GENERAL PROVISIONS

1.1. This privacy policy (hereinafter - the Policy) regulates the main UAB Dovilta, legal entity code 302910935, I. Kanto str. 21 - 4a, LT-44296 Kaunas (hereinafter - Carnival Utopia), the principles and procedure for the collection, processing and storage of personal data.

1.2. The controller engages in economic and commercial activities that include the sale of travel, airline tickets and other travel-related services. For the provision of these services, the Data Controller uses the Data Controller, on a legal basis, also processes personal data for direct marketing purposes.

1.3. You must read and understand this Policy carefully before using the services provided by the Data Controller.

2. GENERAL PROVISIONS ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

2.1. This Policy applies to all personal data provided by Users or collected and processed by Users using the Services of the Data Controller and / or provided on the Website. For purposes of this Policy, “Personal Data” means any information relating to the User that identifies or identifies Users (directly or indirectly) and any reference to Users based on such information.

2.2. The provider follows the following data processing principles:

2.2.1. Personal data is collected for defined and legitimate purposes.

2.2.2. Personal data is processed accurately and fairly.

2.2.3. Personal data is constantly updated.

2.2.4. Personal data shall be kept for no longer than is necessary for the purposes for which the data are processed.

2.2.5. Personal data is processed only by employees who have been granted such a right.

2.2.6. All information about the processed personal data is confidential.

2.3. When processing and storing the User's personal data, the Data Controller implements organizational and technical measures that will ensure the protection of personal data from accidental or unlawful destruction, alteration, disclosure, as well as from any other unlawful processing.

2.4. The user is responsible for ensuring that the data provided by him is accurate, correct and complete. Entering incorrect data is considered a violation of the Policy. If the data provided by the User changes, he must immediately inform the Data Controller. In no event will the Data Controller be liable for any damage caused to the User and / or third parties as a result of the User providing incorrect and / or incomplete personal data or not requesting the addition and / or modification of the data due to changes.

2.5. By submitting his personal data, the User also grants the Data Controller the right to collect, store, systematize, use and process for the purposes provided for in this Policy all and any personal data provided by the User directly or indirectly by visiting the Website and using the Data Controller's services.

3. COLLECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA FOR THE PURPOSE OF PROVIDING SERVICES

3.1. When the User uses the services of the Data Controller or services provided by third parties through the Data Controller, the Data Controller processes personal data by providing them directly to the Data Controller and collects them when using the services provided by the Data Controller or outsourced by the Data Controller.

3.2. Nurodydamas savo asmens duomenis, Vartotojas sutinka, kad Duomenų valdytojas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

3.3. Duomenų valdytojas turi teisę perduoti Vartotojų duomenis trečiosioms šalims, kurioms būtina perduoti asmens duomenis kelionių organizavimui vykdyti:

3.3.1. Kelionių organizatoriams;

3.3.2. Skrydžių bendrovėms;

3.3.3. Vežėjams;

3.3.4. Kitiems duomenų gavėjams arba tvarkytojams, kuriems būtina perduoti duomenis aukščiau nurodytam tikslui įgyvendinti. 3.4. Duomenų valdytojas įsipareigoja perduoti trečiosioms šalims duomenis tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai tai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui nėra būtini tam tikri duomenys, jie nėra perduodami.

4. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

4.1. Vartotojas gali gauti Duomenų valdytojo siunčiamus reklaminio pobūdžio pranešimus tada, jei davė sutikimą (pažymėdamas “Susipažinau ir sutinku su paslaugos įsigijimo sąlygomis” arba registruojantis svetainėje Carnival Utopia) Duomenų valdytojui naudoti jo Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Duomenų valdytojas siunčia Vartotojams reklaminio pobūdžio pranešimus paštu ir telefonu (SMS žinutes), el. paštu.

4.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi asmens duomenys trečiosioms šalims nėra perduodami.

4.4. Visi vedami duomenis iš varotojo ar naudotojo į Carnival Utopia portalą yra dokumentuojami ir saugomi, Carnival Utopia duombazėje. Trečios šalys neturi galimybės prieiti prie šių duomenų.

5. VARTOTOJO TEISĖS

5.1. Vartotojas ar jo teisėtas atstovas gali kreiptis į Duomenų valdytoją dėl informacijos apie tvarkomus Vartotojo asmens duomenis pateikimo. Duomenų valdytojas, nustatęs Vartotojo tapatybę, Vartotojui ar jo teisėtam atstovui per protingą terminą pateikia informaciją apie Duomenų valdytojo tvarkomus Vartotojo asmens duomenis ir jų apdorojimą.

5.2. Duomenų valdytojas, gavęs pranešimą iš Vartotojo, kad į duomenų bazę įvesti Vartotojo asmens duomenys yra klaidingi, netikslūs ar pasikeitę, imasi reikiamų atsargumo priemonių, jog tokie duomenys būtų nedelsiant ištaisyti. Jei nustatoma, kad buvo renkami Vartotojo asmens duomenys, nereikalingi paslaugoms teikti ar tiesioginei rinkodarai, tokie duomenys ištrinami iš duomenų bazės ir toliau netvarkomi.

5.3. Vartotojui pareiškus nesutikimą su jo asmens duomenų tvarkymu, šio duomenų tvarkymas turi būti nedelsiant ir nemokamai nutrauktas, išskyrus kiek (ir laikotarpiui, kuriam), tokie duomenys būtini Vartotojo su Duomenų valdytoju sudarytai sutarčiai įvykdyti.

5.4. Reklaminio pobūdžio SMS žinučių siuntimo Vartotojas gali atsisakyti kreipęsis į Duomenų valdytoją telefonu ar elektroniniu paštu arba atvykęs į Duomenų valdytojo buveinę, o reklaminio pobūdžio el. pašto pranešimų – ir paspaudęs el. laiške esančią nuorodą. Sutikimas gauti pranešimus yra savanoriškas ir bet kada nurodytais būdais gali būti nutrauktas nemokamai.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.2. Šios Politikos pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

6.3. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.

6.4. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

6.5. Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi Interneto svetaine ir Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

Subscribe for discounts and latest
news

If you want to learn more about how we can help grow your business, click below to schedule a free discovery call and see how we can help your business scale!